На 08.02.2020г. педагогическите специалисти от ОУ"Христо Ботев" кв.Ветрен проведоха изнесено обучение организирано от РААБЕ България ЕООД на тема: "Планиране и организация на квалификационната дейност в образователната институция. Атестиране на педагогическите специалисти ."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Вътрешноинституционално обучение върху софтуерната платформа „Мозабук“

 

 ОУ " Христо Ботев " - кв. Ветрен въвежда иновативни методи и подходи на преподаване  в учебните часове чрез софтуерната платформа „Мозабук“. Тази новост ще допринесе за по-атрактивно и достъпно изучаване на учебното съдържание в часовете по всички учебни предмети. Чрез методи на триизмерна визуализация учениците ще се докоснат до най-абстрактните дебри на познанието, което ще допринесе до още по-високо качество на образование .

През януари 2020 г.   платформата бе презентирана  пред учителския колектив .

Всички учители са обучени от г-жа Росица Цонева , която е представител на " Планекс " .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Фондация"АСИСТ"-Помагащи технологии съвместно с Министерството на образованието и науката, дирекция "Приобщаващо образование", организира обучение на специалисти за работа със системи за контрол с поглед. Обученията се провеждат на 3 етапа.

Представители от ОУ"Христо Ботев"  са специалистите Мариела Арнаудова-психолог и Светла Калева- ресурсен учител.

Първи етап на 10 и 11 декември 2018г. на тема"Работа със системи за контрол с поглед и софтуер"Counicator 5" в гр.София

Вторият етап на обучението 21 и 22 януари 2019г на тема"Приложение на система за контрол с поглед и комуникация в работата с деца с увреждания", се проведе в гр.Черноморец  с практическо упражнение с децата от ЦНСТДМУ с.Атия.

Помагащите технологии за контрол на компютър с поглед дават възможност на хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и не могат да използват ръцете си, да използват компютър. Специални камери проследяват погледа на човек в реално време. Тази информация се използва, за да се управлява компютърната мишка. Насочването на погледа движи мишката по екрана.  Задържането на погледа е клик с мишката.

Предстои трети финален етап на обучението 21 и 22 февруари 2019г. в гр.София . Всички специалисти взели участие в обучението ще  представят презентации с постигнатите резултати от работата с "Comunicator 5".

 

 

 


 

                            Квалификационна дейност 2018 година

Вътрешноинституционална квалификация

 

Квалификационен курс

Организатор

Учители

1.

Обучителен курс

Позитивната комуникация в образованието /в екипа, с децата,с родителите/ Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани

БСУ

Михалева

Б.Цвяткова

Св.Пачелиева

Д.Пенчева

А.Стоянова

И.Чолакова

Ж.Мирчева

Д.Грозева

П.Паскалев

М.Арнаудова

Св.Калева

Й.Николова

2.

Обучителен курс

«Приобщаващо образование: децата със СОП – разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, успешно оформяне на документацията. Техники за работа в група/клас. Типология на уврежданията »

БСУ

М.Желева

Т.Попова

3.

Обучителен курс

„Електронен дневник“

Електронна платформа „Феникс“

Т. Михалева

Св.Пачелиева

М.Петрова

Б.Цвяткова

Д.Пенчева

Ир.Чолакова

Ж.Мирчева

Д.Грозева

Ст.Николов

П.Паскалев

4.

Представяне на добри практики в процеса на УВР –

Открити  уроци

ОУ „Христо Ботев“,
гр. Бургас,
кв. Ветрен

И. Чолакова

А. Стоянова

Ж. Мирчева

Д. Грозева

М. Желева

Т. Попов

5.

«Приобщаващото образование на деца и ученици със СОП»

Светла Калева

ОУ „Христо Ботев“,
гр. Бургас,
кв. Ветрен

Членове на МО

Извънинституционална квалификация

 

Квалификационен курс

Организатор

Учители

1.

Обучение на тема „Адаптация на младия учител към учителската професия“

ПУ„П. Хилендарски“

10.10.-12.10.2017г.

   А. Стоянова

2.

Методика на преподаването на Безопасност на движението по пътищата

СУ „Кл. Охридски“

 И. Чолакова

   Ж. Мирчева

М. Желева

3.

Квалиф. курс“Компетентности като очаквани резултати от обучението по математика“

„Булвест 2000“

Т. Михалева Б. Цвяткова С. Пачевиева

 Д. Пенчева

4.

„Ателие по природни науки – тестове“

Център за оценяване уч. ообразованобазование

А. Стоянова

5.

„Работа с родители“

„Юнивърс скаут ЕООД“

Й. Николова

6.

„Приобщаващо образование на деца и ученици със СОП“

Център за иновации

М. Арнаудова

С. Калева

П. Паскалев

7.

"Съвременни подходи в обучението по чужд език

„Евротур МК ЕООД“

Д. Грозева

8.

Раб. среща на тема

„Моят Еразъм и аз“

„Еразъм“.

Д. Грозева

9.

Обучение на тема

„Повишаване мотивацията  за учене“

„Европартньори 2007“

Й. Николова

М. Арнаудова

10.

Обучение на тема  „Медиация в училище“

„Европартньори 2007“

Й. Николова

11.

Присъствено обучение

„Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“

Институт за правни анализи и изследвания

Център за обучение и квалификация

Йорданка

Николова

12

Обучителен курс

„Училище за родители

Родителски срещи, малки разговори на големи теми“

Спиритс България

Национална компания срещу употребата на алкохол от деца

М.Арнаудова

Б.Цвяткова

13

Съвременни технологии за контрол и управление на физическото развитие и дееспособност на децата и учениците

Национален институт за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Й. Николова

14.

Обучение на тема

«Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация »

РААБЕ

М. Петрова

15.

Обучение на тема

«Социалните умения в педагогическата практика и тяхното приложение при взаимодействието с ученици и родители»

„ЮНИВЪРСЛ СКУЛ“ ЕООД

Й. Николова

16.

«Емоционална интелигентност, стрес. Техники за преодоляване на професионалния стрес»

„ЮНИВЪРСЛ СКУЛ“ ЕООД

Й. Николова


 

 


 

 

                          Квалификационна дейност 2017 година

 

Квалификационен курс

Организатор

Учители

1.

Обучение на тема „Изработване на професионално портфолио на педагогически специалисти“

БСУ

гр. Бургас

Ж. Мирчева

2.

Обучителен семинар

Play and write with Echo

Издателство „Изкуства“

Б. Цвяткова

3.

Работни съвещания с учителите по предмети

РУО

Бургас

 

4

Семинар „ ДОС в изпълнение на ЗПУО“

РААБЕ

Б. Цвяткова

5

Status Report! Making things possible

Издателство „Изкуства“

Б. Цвяткова

6

Обучение по БЕЛ в начален етап

БСУ

Т. Михалева

 Б. Цвяткова

7

Емоционална компетентност и стрес на работното място

Инези ЕООД

М. Арнаудова

8

Семинар „Добри практики по природни науки“

РУО

А. Стоянова

9

Открит урок с учители по ФВС

РУО

Ж. Владов

10

Семинар „Новите ДОС“

Център за обучение на педаг. специалисти

Й. Николова

11

Научно- методически        

аспекти на организация на училището и процеса на обучение

ТУ ДИПКУ

гр. Стара Загора

Женя Мирчева

12

Анализ на резултатите от НВО И ДЗИ по български език и литература

РУО- гр.Бургас

Ирина Нанева

13

Изграждане на умения за

разпознаване на трудности в процеса на обучение на децата и учениците със специални образователни потребности и определяне на необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните им потребности

МОН

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Стоян Николов

Паскал Паскалев

14

Надграждане уменията за функционално оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците с индикации на специални образователни потребности и определяне на необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните им потребности

МОН

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 Мариела    Арнаудова

 Кристина Димова

Таня Попова

15

Самооценяване при управление на качеството в системата на училищното образование

Институт за правни анализи и изследвания

Център за обучение и квалификация

Тодорка Михалева

Светла Пачелиева

16

Учителят по музика възпитава , обучава, диагностицира“

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Стоян Николов

17

Прилагане на нов образователен модел на обучение по английски език на ученици от първи клас от Община Бургас през учебната 2016/2017 г. по иновационната система „Talk and write with Echo“

Издателство „Изкуства“

Боряна Цвяткова

18

Допълнителна професионална квалификация –„Физическо възпитание и спорт“

Стоян Николов

ШУ „Епископ Константин Преславски“

19

Следдипломна квалификация  „Начален учител“

Анка Стоянова

Университет „Проф.доктор Асен Златаров“ – гр.Бургас

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационна дейност през I срок на учебната 2016/2017 година:

Квалификационен курс

организатор

Учители

1.

Обучение на тема „Изработване на професионално портфолио на педагогически специалисти

БСУ

гр.Бургас

Ж. Мирчева

2.

Работни съвещания с учителите по предмети

РУО

Бургас

3.

Семинар „ ДОС в изпълнение на ЗПУО

Раабе

Б. Цвяткова

4.

Обучение по БЕЛ в начален етап

БСУ

Т. Михалева

 Б. Цвяткова

5.

Стрес на работното място

Инези ЕООД

М. Арнаудова

6.

Семинар „Добри практики по природни науки“

РУО

А. Стоянова

7.

Открит урок с учители по ФВС

РУО

Ж. Владов

8.

Семинар „Новите ДОС“

Център за обучение
на педаг. специалисти

Й. Николова


През учебната година един учител се обучава в задочна форма на допълнителна професионална квалификация за придобиване на специалност по ФВС. Учителите, включени през годината в различни форми на квалификация са:

Календар

 

Контакти