Проект BG05M2ОP001-3.003-0001Подкрепа за равен достъп и личностно развитие, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове    приключи на 31.12.2017г.

 


Тедислав Богойчев ученик от IV клас, получи грамота за участието си в Национална изложба на творчеството на ученици със СОП на тема "Заедно".

 

 

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

 

Календар

 

Контакти